Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám đốc trong cuộc họp ngày 04/08/2020, về quy định trong công tác giao tiếp qua kênh online. Công ty thông báo tới toàn thể nhân viên và các đơn vị hợp tác thực hiện những quy định sau:

Read more

Để đảm bảo sự an toàn trong giai đoạn dịch COVID đang diễn ra phức tạp. Các công ty con thuộc HNC GROUP và các cá nhân/tổ chức/đối tác cần lưu ý thực hiện những yêu cầu đảm bảo an toàn như sau:

Read more